block
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์ฉัตรชัย ขติฌานัง
block
เมนูหลัก
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารส่วนตัว
· เข้าสู่ระบบ
· ค้นหา
· ดาวน์โหลด
· ตรวจสุขภาพ
· ติดต่อเรา
· ถามกันบ่อย
· แนะนำและบอกต่อ
· แบบสำรวจ
· ปฏิทินกิจกรรม
· เผยแพร่ข่าวสาร
· ยอดฮิตติดอันดับ
· เรื่องทั้งหมด
· เรื่องทั้งหมดสำหรับพิมพ์
· วารสาร
· สถิติการเข้าชม
· สารบัญเว็บ
· แสดงความคิดเห็น
· หัวข้อเรื่อง
block
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 131 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
block
E-Report
 - ส่งข้อมูลOPindividual
 - ส่งข้อมูล DRG MX
 - ส่งรายงาน 0110 รง 5
 - ส่งข้อมูลสิทธิว่าง
 - ขอเลขอนุมัติเบิกได้
 - เช็คสิทธิบัตรทอง
 - เช็คสิทธิประกันสังคม
 - กระทรวงสาธารณสุข
 - สปสช.
 - สสจ.บุรีรัมย์
 ส่งรายงานระบาดวิทยา
block
HHC ONLINEblock
รูปเราไม่เก่าเลย

  - กีฬาสีโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

  - วันพ่อ ๕ ธันวาคม 2552

  - พทย์แผนไทย

block
บริการสารสนเทศ


 
block
เลือกภาษา
เลือกรูปแบบภาษา:

block
หน่วยงานสาธารณสุข
* โรงพยาบาลโนนดินแดง
* โรงพยาบาลปะคำ
* โรงพยาบาลละหานทราย
* โรงพยาบาลพลับพลาชัย
* โรงพยาบาลบ้านกรวด
* โรงพยาบาลกระสัง
* โรงพยาบาลประโคนชัย
* โรงพยาบาลชำนิ
* โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
* โรงพยาบาลนางรอง
* โรงพยาบาลบุรีรัมย์
* โรงพยาบาลห้วยราช
* โรงพยาบาลสตึก
* โรงพยาบาลบ้านใหม่ชัยพจน์
* โรงพยาบาลหนองหงส์
* โรงพยาบาลหนองกี่
block
ตรวจสุขภาพนะนี่

  ตรวจวัดความอ้วน

  ทดสอบวัดสายตา
  คำนวณกำหนดคลอด
  นับระยะปลอดภัย
block
สถิติการเข้าชมเว็บ
block
ดู TVonline

Channel 3 LiveChannel 5 Live
Channel 9 LiveChannel 11 Live
Thai TPBSSiam Sport TV - Sport Variety TV
ดูช่องอื่นที่นี่

Untitled Document

        บุคลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ปี 2553

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1. นายฉัตรชัย    ขติฌานัง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
58. นางสาวเขมิกา     กิ่มผกา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาววิสุทธินี    เทือกทอง
นายแพทย์ปฏิบัติการ
59. นางสาวคนิตตา    สาราจารย์
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวสุนิศา      คงนันทะ
นายแพทย์ปฏิบัติการ
60. นางจิณห์จุฑา     นครวงศ์
คนงาน
4. นายธีรวัฒน์   ศรีภิรมย์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
61. นางสาวจินดาพร     เกษรนวล
เจ้าพนักงานธุรการ
5. นายสุธี    เพ็ญพัธนกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
62. นายจักร์ราวุธ    ถาวรศิริ
นายช่างไฟฟ้า
6. นางสวณี    ภูมิประโคน
เภสัชกรชำนาญการ
63. นางฉลวย     โสพิศวง
คนงาน
7. นายอนุรักษ์    วัชรวิชานันท์
เภสัชกรปฏิบัติการ
64. นางสาวดาวทอง    บวรชาติ
พยาบาลวิชาชีพ
8. นางสุกัญญา   อารยะศิลปธร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
65. นางสาวดารณี    ชูอาวุธ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
9. นางสุชิตา    อัฐาทิพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
66. นางสาวนันทพร    วิโสรัมย์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
10. นางพเยาว์    บุญที
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
67. นายนเรศ     จงประเสริฐ
พนักงานเปล
11. นางบัวผัน    ผิวอร่าม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
68. นายนรินทร    เธียรวรรณ
เจ้าพนักงานสถิติ
12. นางวนิชพร     แก่นคง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
69. นายบุญนำ     บวรชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
13. นางชฎารัตน์     กาญจนะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
70. นายประดู่     เดชวารี
ยาม
14. นายสำเภา    ชูอาวุธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
71. นางปิยะรัตน์    จรุงกัณฑ์
พนักงานห้องทดลอง
15. นางสาวมาริษา    พูนสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
72. นางสาวเปรมวดี    พุฒพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
16. นางอัจฉรา     ผาสุก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
73. นายผดุง    อ่อนศรี
พนักงานเปล
17. นางมินตรา      อินทรารักษ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
74. นางเพ็ญทิพย์    แหร่มพงษา
โภชนากร
18. นางพนิดา    ลอยประโคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
75. นางสาวพิไลพร    เบญจศาสตร์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
19. นางสาวปิยะวรรณ    แก้วกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
76. นายภูวนาถ     ขันทอง
นายช่างเทคนิค
20. นางสาวจรวยพร    ปาประโคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
77. นางมณี     นิลพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
21. นางศิริพร    ทองนอก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
78. นายยศกร   สุระประวัติวงศ์
คนงาน
22. นางวรินรำไพ    โฆษิตอัมพรเสนีย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
79. นายเลี่ยม    เบญจศาสตร์
ยาม
23. นางสาวเพ็ญนภา     เรืองสระ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
80. นางเล็ก    สิงห์ยัง
คนครัว
24. นางสาวละออ   เชื้อฉุน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
81. นางสาวลำภู     เครือบคนโท
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
25. นางสาวนิตยา    ตระกูลรัมย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
82. นายวัชระ     แก่นคง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
26. นางสาวนิศากรณ์    เทพนรินทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
83. นางวรรณา     วะโรรัมย์
คนงาน
27. นายทองสุข    กิจเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
84. นางวงเดือน     สืบวงษ์รุ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
28. นางศิรินทร์ทิพย์     ไชยเสนา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
85. นางแหวนทอง    ขันอาสา
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
29. นางสาวดวงฤดี    วัฒนกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
86. นางสาววราลักษณ์    ตรีกูล
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
30. นางสาวจินดารัตน์ ศรีมิตรานนท์
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
87. นายศุภชัย     ดำละกอ
คนงาน
31. นางสาวสกาวเดือน ทุมทองหลาง
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
88. นางสาวศิริวรรณ    จะริบรัมย์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
32. นายสายชล    ผิวอร่าม
พนักงานขับรถยนต์
89. นายสมเกียรติ     ศรราษี
พนักงานขับรถยนต์
33. นางพิชาภรณ์    ไหว้พรหม
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
90. นายสุธรรม    มโนรัมย์
คนสวน
34. นางนงนุช    เทพสถิตย์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
91. นายสุทธิพงศ์     ศรีวิเศษ
นักเทคนิคการแพทย์

35.

นางประทิน    แดงชาติ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
92. นายเสน่ห์     หลอดทอง
คนสวน
36. นางปราณี    พันธ์คำ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
93. นายสมหมาย     นรากูล
คนสวน
37. นางสาวภัทรพร   แก้วอำไพ  
จนท.รังสีการแพทย์
94. นายอัฏฐวัฒน์  นิธิศักดิ์โสภาส
นักวิชาการสาธารณสุข
38. นางสาวณัฐกานต์   โนนพิมาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
95. นางสาวสุวิมล    บุญทัน
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
39. นางสาววันนิสา   คำกลาง
จพ.เภสัชกรรม
96. นางสัญสุณี     ดีปราไสย
ผู้ช่วยเภสัชกร
40. นายภาณุพงศ์   เจริญลาภ
จพ.เภสัชกรรม
97. นางหฤทัยรัตน์    เบญจศาสตร์
คนงาน
41. นางสาวอัณธิชา   เมี้ยนมิตร
พยาบาลวิชาชีพ
98. นายอุดร     อยู่สาโก
พนักงานขับรถยนต์
42. นางสาวศรินญา   พรหมบุบผา
พยาบาลวิชาชีพ
99. นายอุทัย     เบญจกัลยา
ยาม
43. นางสาวภัศรา   พาอุภัย
พยาบาลวิชาชีพ
100. นางอนงค์     บานแย้ม
คนครัว
44. นาสาวมณีรัตน์   แสงเพชร
พยาบาลวิชาชีพ
101. นางสาวอภิชญา     ศรีราพงษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
45. นางสาวเพ็ญศรี   จะรอนรัมย์
พยาบาลวิชาชีพ
102. นางอรุณ     สีหะวงษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
46. นายชิติสรรค์   ขันงาม
พยาบาลวิชาชีพ
103. นางสาวกาญจนพัศ   เพ่งชยนิษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ
47. นางสาวปาณิสรา   วาปีนัง
จพ.วิทยาศาสต์การแพทย์
104. นายบุญเชิด    เทพสถิตย์
พนักงานขับรถยนต์
48. นางสาวสิริมา   อะโรคา
จพ.สาธารณสุขชุมชน
105. นางนารีรัตน์   จำปาสาร
หมอนวดแผนไทย
49. นางสาวจิราพร   ว่องวัฒนพรรณ
พยาบาลวิชาชีพ
106. นางสาวพุฒินันท์    พุทธิชาติ
คนงาน
50. นางสาวฐานิช   สุขกิตติ
พยาบาลวิชาชีพ
107. นายนิคม   กลั่นบุญ
คนสวน
51. นางสาวพนิดา   น้อยพลี
จพ.เภสัชกรรม
108. นางยุพา   ชูอาวุธ
หมอนวดแผนไทย
52. นางหทัยรัตน์   แก้ววิจิตร
พยาบาลวิชาชีพ
109. นางบุญตา   บานฤทัย
หมอนวดแผนไทย
53. นางสาวกาญจนา    โยฆะวัฒน์
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
110. นายสานนท์  มวลทอง
พนักงานเปล
54. นายกอบโชค   ชูอาวุธ
ยาม
111. นางสาววาทินี  อาจอาสา
เจ้าพนักงานธุรการ
56. นายกิติพงษ์    วันศุกร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
     
57. นางกนกวรรณ ช่วงกระจ่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
     
           

จำนวน บุคลากรโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ปี 2553 มีทั้งสิ้น 111 คน    

 

18 มีนาคา 2553      

       

 


block
CLOCK
block
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 360
คำแนะนำ: 12
block
เข้าระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
block
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
 ประวัติโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
 วิสัยทัศและพันธกิจของโรงพยาบาล
  บุคลากรของโรงพยาบาล
  แบบฟอร์มต่าง ๆ  
 ประชาสัมพันธ์การประชุมต่างๆ
 ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
 ระเบียบการแต่งกาย
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

หน่วยงาน
 หน่วยงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
 หน่วยงานกลุ่มการพยาบาล
 หน่วยงานทันตกรรม
 หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หน่วยงานเภสัชกรรม
 หน่วยงานสิทธิบัตร
 หน่วยงานรังสีวิทยา
 หน่วยงานแพทย์แผนไทย
 หน่วยงานบริหารการจัดการ
 หน่วยงานชันสูตร(LAB)

intranet เก็บไฟล์ในหน่วยงาน(Datacente)

block
พยากรณ์อากาศ
block
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล
ใบตรวจผลรางวัล
ประจำงวด :
block
แสดงความคิดเห็น
Guest ส่งมาเมื่อ:

อัพเดทข้อมูล รูปภาพ ให้เป็นปัจจุบัน รูปที่อยู่หน้าหลักอยากให้คลิกเข้าไปดูรูปอื่น ๆ ได้อีก


คำติชมอื่นๆ
block
ความรู้นะ
 ขั้นตอนการตั้งกระทู้ (ตอบ/ถาม)

  แก้ปัญหาคอมช้าด้วย 23 วิธีง่าย ๆ (คลิก)

  ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
block
สำนักงานทนายความแห่งประเทศไทย

** สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย
block
ช่องทางการร้องเรียนจัดซื้อจ้ดจ้าง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 214 ม.2 ต.ตาเป็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทร 044628451